Ashton

Ashton

Ashton Silicone Edition  (boy)

LE 4 only worldwide.

19/20″  (lbs 5oz)